Geometrické plány

Geometrický plán  je technický podklad pro zápis vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí  a je vždy nedílnou součástí listin (např. kupní smlouvy, kolaudačního rozhodnutí, úvěrové smlouvy apod.), na jejichž základě se provede zápis do KN.

1) Zaměření budovy
   - zaměření rozestavěné budovy pro účely úvěru
   - zaměření budovy pro kolaudaci      
2) Rozdělení pozemku
3) Vyznačení věcného břemene
- právo chůze a jízdy
- právo vedení a údržby inženýrských sítí

4) Vytyčování hranic pozemků

Copyright 2009 GKT s.r.o.
realizace RUDI, a. s.